Aspera realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Aspera realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Firma jest w trakcie realizacji projektu RPSW.02.05.00-26-2015/16 pn.: „Wzmocnienie pozycji rynkowej ASPERA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów w wyniku prac badawczo – rozwojowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020