fbpx

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi składającymi zamówienia na towary lub usługi oferowane przez ASPERA Sp. z o.o. ul.Kolejowa 1, 27-420 Bodzechów NIP: 661-19-45-112

Użyte w OWH sformułowania oznaczają:

 

Strona internetowa: – witryna internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.aspera.com.pl

ASPERA – ASPERA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Transakcja handlowa – umowa kupna – sprzedaży, zamówienie dzieła lub zlecenie wykonania usługi, których stroną jest ASPERA

Klient – każdy, kto złoży zapytanie ofertowe w celu zawarcia transakcji handlowej z ASPERA

Oferta – pisemne lub elektroniczne oświadczenie firmy ASPERA dokonane po ustaleniu wszystkich warunków transakcji handlowej w sposób określony OWH, zatytułowane „Oferta”

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) są wiążące dla wszystkich podmiotów, które złożą firmie ASPERA zapytanie ofertowe zarówno za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.aspera.com.pl lub w związku z informacjami w niej zamieszczonymi, jak i na podstawie informacji pochodzących z innych źródeł. Związanie OWH oznacza w szczególności, że stanowią one treść Umowy z firmą ASPERA w zakresie, w jakim nie zostaną uszczegółowione, zmienione lub wyłączone w Ofercie.

Informacje handlowe na stronie, a oferta.

 

Wszystkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie internetowej mają charakter informacji handlowej o towarach i usługach, które można nabyć od firmy ASPERA. Żadna z tych informacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub 661 kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają charakteru ofertowego charakterystyki poszczególnych towarów lub usług, w tym ceny jednostkowe. Wszystkie informacje handlowe zawarte na stronie internetowej służą do wskazania szacunkowych parametrów możliwej transakcji handlowej i w drodze ustaleń dokonywanych w sposób określony niżej mogą ulec zmianie.

Zapytanie ofertowe – zamówienie

 

Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Klient może sformułować zapytanie ofertowe w celu zawarcia transakcji handlowej. Zapytanie ofertowe może zostać wysłane drogą elektroniczną lub tradycyjną (w tym faxem).

W zależności od parametrów zapotrzebowania Klienta firma ASPERA przedstawi parametry transakcji odpowiadające danym zawartym na stronie internetowej lub od tych danych odbiegające. Wszystkie rozmowy i wymiana korespondencji w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich elementów transkacji firma ASPERA formułuje ofertę, którą wysyła Klientowi drogą elektroniczną. Jedynie pismo elektroniczne (e-mail) lub tradycyjne zatytułowane „Oferta” stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Firma ASPERA będzie związana ofertą wyłącznie w przypadku elektronicznego lub tradycyjnego, pisemnego potwierdzenia przyjęcia oferty przez Klienta.

W przypadku zamówień na towary lub usługi, o których nie ma informacji na stronie internetowej, ASPERA zastrzega możliwość zażądania zawarcia umowy pisemnej precyzującej szczegółowo warunki transakcji handlowej.

Po potwierdzeniu przyjęcia oferty przez Klienta, możliwa jest zmiana przedmiotu lub warunków transakcji, jeśli ASPERA wyrazi na to zgodę pisemnie (lub elektronicznie) w sposób nie budzący wątpliwości. Koszty zmiany ponosi Klient.

Po potwierdzeniu przyjęcia oferty przez Klienta zmiana kwot wynagrodzenia, ceny lub opłaty na życzenie firmy ASPERA może nastąpić w wyjątkowych przypadkach i wynikać z okoliczności niezależnych od ASPERY. W przypadku, gdy ASPERA wystąpi z oświadczeniem o zmianie tych parametrów Klient ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 3 dni od dnia wysłania drogą elektroniczną oświadczenia ASPERY. Jeśli Klient nie odstąpi od Umowy w tym terminie, Umowa jest realizowana w oparciu o zmienione przez ASPERĘ warunki. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z uwagi na oświadczenie ASPERY o zmianie jej warunków, Klientowi nie służą żadne roszczenia poza roszczeniem o zwrot uiszczonej zaliczki.

Zaliczka

 

Klient ma obowiązek zapłaty zaliczki w ustalonej wysokości nie mniej niż 40 % wartości zamówienia. Termin realizacji transakcji handlowej liczy się od daty zaksięgowania na koncie ASPERA kwoty zaliczki. ASPERA może odstąpić od wymogu zapłacenia zaliczki lub zmniejszyć jej kwotę w toku ustaleń z Klientem poprzedzających złożenie oferty. Zmiana ta wiąże jednak wyłącznie wówczas, kiedy stosowne ustalenie zawarte zostanie w Ofercie, której przyjęcie zostanie potwierdzone następnie przez Klienta.

Płatności, faktury

 

Strony są związane kwotą wynagrodzenia lub kwotą ceny oznaczonych w ofercie przyjętej przez Klienta. Żadna z kwot wynagrodzenia, ceny lub opłaty nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony do wynagrodzenia, ceny lub opłaty w stawce obowiązującej w dniu, z którym odpowiednie przepisy wiążą naliczenie podatku. Każda kwota ofertowa pochodząca od ASPERA jest ceną loco magazyn firmy ASPERA..

Ujawnione na stronie internetowej szacunkowe kwoty wynagrodzenia lub cen nie zawierają kosztów transportu i opakowania. Ostateczne kwoty tych opłat są przedmiotem ustaleń dokonywanych przed sformułowaniem ostatecznej oferty.

Zabezpieczenia

 

Własność rzeczowego przedmiotu transakcji przechodzi na nabywcę wyłącznie w momencie uiszczenia pełnej ceny nabycia tego przedmiotu. Do tego czasu ASPERA pozostaje wyłącznym właścicielem rzeczowego przedmiotu transakcji. Tak długo, jak długo własność rzeczowego przedmiotu transakcji pozostaje przy firmie ASPERA, niedopuszczalne jest zbycie, przetworzenie, zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie jak również każde inne dysponowanie tym przedmiotem na rzecz osób trzecich. Zastrzeżenie prawa własności ASPERY jest skuteczne na mocy niniejszych OWH nawet, jeśli nie będzie uwidocznione na fakturze VAT wystawionej przez ASPERĘ. Klient jest zobowiązany poinformować swoich kontrahentów o tym zastrzeżeniu w razie dalszego zbycia przedmiotu transakcji handlowej. Klient ma obowiązek dochowania należytej staranności w przechowywaniu przedmiotu transakcji w stosunku do którego prawo własności ASPERA jest zastrzeżone. W razie powstania po stronie Klienta obowiązku zwrotu przedmiotu zamówienia i jeśli utracił on wartość częściowo lub całkowicie, Klient ma obowiązek pokrycia kosztów zmniejszenia tej wartości niezależnie od swojego zawinienia.

W każdym przypadku ASPERA może zażądać od Klienta zabezpieczenia płatności wynagrodzenia, ceny lub opłaty, które jest niezależne od postanowień akapitu poprzedzającego. ASPERA zaakceptuje wedle swojego wyboru jedno, kilka lub wszystkie zabezpieczenia spośród: weksla, akredytywy w formie listu kredytowego, gwarancji zapłaty za dostawę towaru/wykonania usługi wystawionej przez bank. W szczególnych przypadkach ASPERA rozważy inną propozycję Klienta co do formy zabezpieczenia. Postanowienia Stron w zakresie zabezpieczeń zostaną wyartykułowane w Ofercie.

Realizacja transakcji, transport, odbiory, ryzyko

 

W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych partiami, ASPERA zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktury za poprzednią partię. W przypadku opóźnienia w płatności ASPERA naliczy odsetki ustawowe. W przypadku braku terminowej zapłaty, ASPERA wyśle ponaglenie. Jeśli ponaglenie okaże się bezskuteczne ASPERA wezwie ostatecznie do zapłaty lub do zwrotu przedmiotu zamówienia, jeśli jest on objęty zastrzeżeniem własności.

Jeśli wezwanie to okaże się bezskuteczne ASPERA skieruje sprawę swoich roszczeń na drogę sądową, przy czym w odniesieniu do nie zwróconego w terminie przedmiotu zamówienia objętego zastrzeżeniem własności ASPERA może wedle swojego wyboru dochodzić fizycznego zwrotu tego przedmiotu i związanych z tym roszczeń, w tym w szczególności z tytułu zmniejszonej wartości, lub jednostronnym oświadczeniem przenieść na Klienta własność tego przedmiotu i dochodzić zapłaty wszystkich kwot wynikających z transakcji, jak również kwot z nią związanych a wynikających z działania Klienta.

Realizacja transakcji jest uzależniona od uiszczenia zaliczki. Gotowość do odbioru przedmiotu transakcji ASPERA zgłosi Klientowi pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient nie może odmówić przyjęcia lub zwrócić dostawy częściowej. ASPERA zastrzega sobie prawo zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od ASPERY tj.: opóźnienia w dostawie materiałów od dostawców ASPERY, dostarczenia materiałów wadliwych, usterki maszyn, działania siły wyższej. Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu zmiany terminu realizacji transakcji handlowej.

Odbiór/wydanie przedmiotu zamówienia następuje w siedzibie przedsiębiorstwa ASPERA. Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia wszelkie ryzyko związane z towarem przechodzi na kontrahenta. Klient może zrezygnować z osobistego odbioru przedmiotu zamówienia i zażądać przesłania go na podany adres. W takiej sytuacji odbiór uważa się za dokonany, a transport następuje w sposób wskazany przez Klienta i na jego koszt oraz ryzyko, jakkolwiek ASPERA przygotuje zamówienie do transportu – poprzez zastosowanie odpowiednich opakowań. Transport odbywa się na koszt i ryzyko Klienta w każdym przypadku, gdy jest konieczny, niezależnie od powodów zaistnienia tej konieczności, w tym również w postępowaniu reklamacyjnym. Zwrot towaru na wezwanie ASPERYY następuje na koszt i ryzyko Klienta.

Używanie i stosowanie produktów ASPERY wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad montażu i wymogów technicznych ASPERY. ASPERA oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu lub demontażu jak również użycia produktów niezgodnie z wymogami technicznymi (w szczególności w zakresie użycia niewłaściwych narzędzi do montażu, montażu w miejscach do tego nie przystosowanych pod względem warunków w jakich jest dokonywany, używania przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem). ASPERA ma obowiązek instruktażu lub demonstracji sposobu zastosowania i używania produktów jedynie na żądanie Klienta. Instruktaż lub demonstracja odbywają się w siedzibie ASPERY w terminie wspólnie ustalonym przez Strony. Jeśli Klient nie zażąda instruktażu lub demonstracji, nie może się powoływać na niewiedzę w tym zakresie. ASPERA nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych. W przypadku wykonania zlecenia polegającego na wytworzeniu, przekształceniu lub dostosowaniu przedmiotów według wzoru, projektu lub innych danych dostarczonych przez Klienta, ASPERA odpowiada wyłącznie za zgodność wykonanego przedmiotu z tym projektem, wzorem lub danymi.

Prawa do projektów

 

Projekty stworzone przez ASPERA Sp. z o.o. stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej. Niezależnie od ochrony przewidzianej przez ustawę o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, projekty stworzone przez ASPERA Sp. z o.o. mogę podlegać ochronie przewidzianej przez ustawę Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1410 ze zm.). Do chwili przeniesienia na Klienta majątkowych praw autorskich do projektu stworzonego przez ASPERA Sp. z o.o. , wyłącznie uprawnionym do korzystania z projektu i rozporządzania nim jest ASPERA Sp. z o.o. Oznacza to w szczególności, że Klient nie może przekazać projektu podmiotowi trzeciemu w celu wykonania na jego podstawie dzieła czy usługi. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Naruszenie przez Klienta praw autorskich przysługujących ASPERA Sp. z o.o. uprawnia ASPERA Sp. z o.o. do dochodzenia ochrony praw zarówno na drodze polubownej jak i sądowej.

Gwarancja, rękojmia i reklamacje

 

Wyroby firmy ASPERA będące podświetlanymi urządzeniami reklamowymi objęte są dwunastomiesięczną gwarancją jakości. Gwarancja obejmuje tylko wady materiału i montażu. Nie uwzględnia natomiast źródeł światła i elementów osprzętu elektrycznego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu używania przedmiotów. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe w środowisku szkodliwym dla tworzyw sztucznych oraz na skutek działań na przedmioty sił przyrody jak również osób, które są sprzeczne z przeznaczeniem tych przedmiotów.

Reklamacja złożona może być jedynie na piśmie, z opisem zgłaszanych zastrzeżeń. Dla skuteczności reklamacji konieczne jest dołączenie kopii lub oryginału dowodu zakupu – faktury wraz ze wskazaniem na jaki rachunek bankowy i w jakiej wysokości oraz kiedy dokonana została zapłata wywołana tą fakturą. Przyjęcie reklamacji następuje poprzez nadanie jej numeru ewidencyjnego przez dział serwisu firmy ASPERA. W dalszym postępowaniu reklamacyjnym Klient ma obowiązek powoływania się na numer reklamacji. ASPERA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji ASPERA dostarczy naprawiony lub nowy, wolny od wad przedmiot zamówienia. Wyłączone zostaje prawo żądania obniżenia ceny. Drobne odchylenia od jakości koloru, wzoru, projektu, wagi nie są podstawą do złożenia reklamacji.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

ASPERA może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, w szczególności nazwisko i imię Klienta, numer PESEL, adres, w tym adres elektroniczny. ASPERA może także przetwarzać inne dane Klienta niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość Umowy lub sposób jej rozliczenia.

ASPERA może przetwarzać dane eksploatacyjne Klienta to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze strony internetowej, takie jak: oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient; informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony internetowej; informacje o skorzystaniu przez Klienta ze strony internetowej.

ASPERA zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Klienta danych osobowych zgodnie z obowiązująca w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Klient ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych oraz do zlecenia trwałego usunięcia swoich danych z zasobów ASPERA Sp. z o.o. po wzajemnym wykonaniu zawartej z ASPERĄ umowy. Wypełniając formularze dostępne na stronie internetowej lub w inny sposób udostępniając swe dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w zakresie koniecznym do poprawnego zrealizowania celu funkcjonowania Serwisu. Wypełniając formularze Klient wyraża zgodę na przekazywanie pozostawionych w nich danych innym podmiotom wyłączni w celu realizacji Umowy lub dochodzenia jej realizacji. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia lub poprawienia danych z zasobów ASPERA Sp. z o.o. jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz sposobu kontaktu z Klientem.

Pozostałe postanowienia

 

Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego dokumentu oraz dobrymi obyczajami. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, Klient nie ma prawa wykorzystywania tych materiałów w celu prowadzenia działalności komercyjnej. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzach.

ASPERA nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny strony internetowej, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Klienta, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów strony internetowej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Klienta wirusów komputerowych.

Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem ASPERY, w tym w szczególności do rozwiązywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWH będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, Sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Każda zmiana OWH ujawniana będzie Klientom poprzez umieszczenie nowego tekstu jednolitego na stronie internetowej. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania i reklamacje dotyczące działania strony internetowej można kierować pod adres e-mail: biuro@aspera.com.pl

Gdyby dowolne postanowienie niniejszego dokumentu zostało z dowolnej przyczyny uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonywania, tę część umowy uważa się za wyodrębnioną z niniejszych warunków, tym samym zaś nie wpływa ona na ważność i możliwość wykonywania pozostałych postanowień.

Obowiązywanie OWU
Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1.10.2014

Porozmawiamy?